โครงการคืนคุณแผ่นดินจัดกิจกรรม"เยาวชนคนสร้างชาติ" สนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

🚩โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดกิจกรรม"เยาวชนคนสร้างชาติ" สนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทำกิจกรรมเพื่อสังคม🚩


➡️ โครงการคืนคุณแผ่นดิน

เพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 22 กันยายน 2563

➡️ จัดกิจกรรมจิตอาสาปั้นเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมปลูกพืชอาหารให้สัตว์ป่า เพื่อให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์จากตัวอย่าง ที่หน่วยงานนำมาเผยแพร่ ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานงานอนุรักษ์

➡️ กิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อใช้ในเส้นทางเดิน ศึกษาธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาและใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุน งานด้านการอนุรักษ์ฯ จากการ ปั้นเมล็ดพันธุ์ฯ เพื่อปลูกพืชอาหารให้สัตว์ป่า การออกแบบป้าย ชื่อต้นไม้พร้อมข้อมูลอธิบายประกอบในคิวอาร์โค้ด นำไปต่อยอดเพื่อการใช้งานจริงในพื้นที่ของ หน่วยงานดังกล่าว ทั้งนี้ เยาวชนและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 182 คน 🙏ขอบคุณประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน 🙏ขอบคุณโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ #ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน #เยาวชนคนสร้างชาติ