ภาพยนตร์สารคดีสั้น "อะโวคาโดกับการพัฒนาชุมชน

🚩 โครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ผลิตภาพยนตร์สารคดีสั้น "อะโวคาโดกับการพัฒนาชุมชน"🚩


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=448321936569854&id=115842689817782


ณ ชุมชนหมู่ 2 บ้านดอนเฟือง ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2563

➡️ โครงการคืนคุณแผ่นดินเล็งเห็นความสำคัญ การทำสารคดีสั้นจากสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหามลภาวะ PM. 2.5 เกิดขึ้นคือ การเผาซากต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร จากปัญหาดังกล่าวเยาวชนมีแนวทางการนำต้นอะโวคาโดมาปลูกทดแทนข้าวโพดและพบว่าสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่า


🚩 วัตถุประสงค์โครงการ


1.เพื่อสร้างความตระหนักอันดีต่อสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนให้เกิดจิตสำนักรัก หวงแหน และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม


2.เพื่อสร้างสื่อตัวอย่างให้แก่ชุมชนอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทางด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม


3.เพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็นช่องทางในการปรับเปลี่ยนวิถีการทำการเกษตรจากอดีตสู่การทำเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี


🚩ประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับ


1.เกิดความตระหนักอันดีต่อสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนให้เกิดจิตสำนักรัก หวงแหน และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม


2.ผู้ร่วมกิจกรรมสร้างสื่อตัวอย่างให้แก่ชุมชนอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทางด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม


3.ประชาชนสามารถมองเห็นช่องทางในการปรับเปลี่ยนวิถีการทำการเกษตรจากอดีตสู่การทำเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี


🙏 ขอบคุณโครงการคืนคุณแผ่นดินที่สนับสนุนภาพยนตร์สั้น ที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านและนำไปเผยแพร่ต่อไป


#ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน #เยาวชนคนสร้างชาติ #วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา #อะโวคาโดกับการพัฒนาชุมชน