งานแถลงข่าว บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ MOU การขับเคลื่อน "โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย

🚩 งานแถลงข่าว บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ MOU การขับเคลื่อน "โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น" ระหว่าง จังหวัดขอนแก่นกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน 🚩


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โครงการคืนคุณแผ่นดินโดยคุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินกับจังหวัดขอนแก่นโดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น


โดยทั้งสองฝ่ายตกลงทำความร่วมมือมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในการพัฒนายกระดับขอนแก่น ให้เป็นขอนแก่น Smart City อย่างแท้จริง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


วัตถุประสงค์


1. ประชาสัมพันธ์การรับรู้ การจัดการบริหาร กับเรื่องการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความยากจน ระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน


2. บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืนใน 5 มิติ มิติเศรษฐกิจ สุขภาพสังคมชุมชนความคิดสร้างสรรค์และการศึกษาโดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ


3. บูรณาการการทำงานร่วมกัน ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิตอล


4. บูรณาการทางด้านองค์ความรู้ และกระบวนการบริหารจัดการชุมชน


5. เพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามแบบบูรณาการทุกภาคส่วน


#ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน #คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น