เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. สำนักงานภารกิจพิเศษ ภายใต้ สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานได้เชิญชวนชาวบ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ประชาชนร่วมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง ในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินถนนหน้าพระลานประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง เพื่อรอรับเสด็จ

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สำนักพระราชวังจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกคน