โครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนอาหารกลางวัน น้องๆโรงเรียนบ้านจอหอ จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน และ พญ.อมราภรณ์ วิเศษสุข

ได้สนับสนุนอาหารกลางวัน ก๋วยเดี๋ยวนำใสและต้มยำ + เครื่องดื่ม แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึษา และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอหอ จ.นครราชสีมา จำนวน 10,000 บาท

ด้านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ นายสมศักดิ์ ช่างไม้ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอหอ ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้ง 2 ท่านเป็นอย่างสูง ที่เมตตาเด็กๆและให้ขวัญกำลังใจบุคลากรโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา #ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน #สนับสนุนอาหารกลางวัน