โครงการรับบริจาคยาเหลือใช้เพื่อผู้ยากไร้ตามบริเวณชายแดนและถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน

โดยคุณวิมกริช วงศ์วิเศษศิริ ได้มอบหมายให้ คุณชาลิดา เพ็งรัตนโชติ เป็นตัวแทน เนื่องจากติดภารกิจ โดยลงพื้นที่พร้อมทีมอาสาฯ เพิ่มจุดรับบริจาคยาในพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ และลงเก็บกล่องยาบริจาคเพื่อนำมาคัดแยกและส่งต่อให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้และขาดแคลน


1. โรงเรียนวิชูทิศ คุณครูเป็นตัสฝวแทนรับมอบกล่องบริจาคยาจำนวน 2 กล่อง


2. วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) พระมหาจรัญ เป็นตัวแทนรับมอบกล่องบริจาคยาจำนวน 1 กล่อง และให้การสนับสนุนโครงการฯร่วมประชาสัมพันธ์การบริจาคยาฯ


3. สำนักงานเขตราชเทวี คุณเต็มเดือน ก้อนในเมือง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง ข้าราชการ สนง.เขตห้วยขวาง เป็นตัวแทนรับมอบกล่องบริจาคจำนวน 1 กล่อง


4. สำนักงานเขตพญาไท ข้าราชการ สนง.เขตพญาไทย เป็นตัวแทนรับมอบกล่องบริจาคจำนวน 2 กล่อง


5. สำนักงานเขตดุสิต ข้าราชการ สนง.เขตดุสิต เป็นตัวแทนรับมอบกล่องบริจาคจำนวน 1 กล่อง


6. วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน)  ลงเก็บกล่องยาบริจาคฯ


♦️ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ไปเพิ่มให้จำนวน 15 กล่องกับโรงเรียนสามเสนนอก ประชาราษฎร์อนุกูล โดยคุณธนะ สันติสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนรับมอบกล่องบริจาคยา เพื่อนำไปวางตามจุดต่างๆภายในโรงเรียนและพื้นที่บริเวณรอบโรงเรียน ซึ่งให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการฯสำหรับการเพิ่มจุดตั้งกล่องรับบริจาคฯเพิ่มขึ้น