คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของหน่วยทหารพัฒนา กองบัญชาการทัพไทย

🚩 🚩7 ตุลาคม 2563 🚩🚩


▶️คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน และประธานบริหาร M Group


🔅ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของหน่วยทหารพัฒนา กองบัญชาการทัพไทย ที่มีประวัติมายาวนาน

✨พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับงานต่างๆที่ทำร่วมกันเพื่อสานต่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ✨