โครงการคืนคุณแผ่นดิน : สารคดีสั้น “ปรุง” ขนมไทยสู่เวทีโลก วิสาหกิจชุมชนเพียรหยดตาล

🚩 โครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา โครงการที่ 1 สร้างภาพยนตร์สารคดีสั้น “ปรุง” ขนมไทยสู่เวทีโลก วิสาหกิจชุมชนเพียรหยดตาล🚩


https://fb.watch/1AOsDAlRNe/➡️ ณ สวนมะพร้าวเพียรหยดตาล อัมพวา (วันที่ 12 – 13 กันยายน 2563)


✅ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สร้างความตระหนักอันดีต่อการอนุรักษ์วิถีชุมชน ในการผลิตน้ำตาลมะพร้าวที่มีคุณภาพ ให้ประชาชนให้เกิดจิตสำนึกรัก หวงแหน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย และเล็งเห็นถึงความสำคัญของชุมชนบ้านเกิด


✅ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสื่อตัวอย่างให้แก่ชุมชนอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทางด้านศิลปะวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม


✅ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยถ่ายทอดวิถีไทย และวัฒนธรรมชุมชนเพื่อขับเคลื่อนสังคม ประเทศชาติ


✅ เพื่อสร้างสื่อตัวอย่างให้แก่ชุมชนอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเศรษฐกิจและวัฒนธรรม


✅ สร้างสื่อกลางที่สามารถผลักดันวงการขนมไทยไปสู่สากล


ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 20 คน


#ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน #เยาวนคนสร้างชาติ #วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา