ภาพยนตร์สารคดีสั้น หนังใหญ่วัดขนอน

🚩โครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จัดทำภาพยนตร์สารคดีสั้น หนังใหญ่วัดขนอน ณ ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (วันที่ 4 – 7 กันยายน 2563)🚩


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=445275516874496&id=115842689817782


🎬 หนังใหญ่วัดขนอนนี้ไปแสดงเผยแพร่ยังที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแล้วหลายครั้ง ในปี พ.ศ. 2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภกมรดกไทย ทรงเห็นคุณค่าในการแสดงและศิลปะในตัวหนังใหญ่ ทรงมีพระราชดำริให้ทางวัดช่วยอนุรักษ์หนังใหญ่ทั้ง 313 ตัว และจัดทำหนังใหญ่ชุดใหม่ขึ้นแสดงแทน โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากรรับผิดชอบงานช่างจัดทำหนังใหญ่ และทรงพระราชทานให้ทางวัดขนอนนำมาใช้ในการแสดงต่อไป


#ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน #เยาวชนคนสร้างชาติ #วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา