โครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนอาหารกลางวัน ร.ร.จอหอ โคราช

โครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนอาหารกลางวัน ร.ร.จอหอ โคราช


ทั้งนี้ คุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอหอ ขอขอบพระคุณ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน และ พญ.อมราภรณ์ วิเศษสุข ที่ได้มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอหอ ทำให้นักเรียนและบุคลากรทุกท่านได้ทานอาหารที่ดี สะอาดและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งที่ท่านเมตตาเด็กๆและให้ขวัญกำลังใจบุคลากรโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

#ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน