โครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนโครงการอาสาพาทำดี ตอน ต้นกล้าอาสาพลังสร้างสรรค์สู่สังคม

โครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนโครงการอาสาพาทำดี ตอน ต้นกล้าอาสาพลังสร้างสรรค์สู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ เรือนพักญาติชั่วคราว โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563


เรือนพักญาติชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานที่พักสำหรับญาติผู้ป่วยที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ชมรมอาสาพัฒนาได้เล็งเห็นว่าญาติผู้ป่วยได้สละเวลาเพื่อมาเฝ้าไข้และดูแลผู้ป่วย ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องค่ารักษาพยาบาล ขาดรายได้ประจำ ทั้งนี้ยังมี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ร่วมด้วย ชมรมอาสาพัฒนาจึงได้จัดกิจกรรมโครงการอาสาพาทำดี ตอน ต้นกล้าอาสาพลังสร้างสรรค์สู่สังคม โดยมีรูปแบบของกิจกรรม คือ การทำโรงทานเคลื่อนที่ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่เรือนพักญาติชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายบางส่วนให้กับญาติของผู้ป่วย ทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมทำกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านการมีจิตสาธารณะ


มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน


#ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน #เยาวชนคนสร้างชาติ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น