โครงการรับบริจาคยาเหลือใช้เพื่อผู้ยากไร้ตามบริเวณชายแดนและถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 7 ตุลาคม 2563


🔆 โครงการรับบริจาคยาเหลือใช้เพื่อผู้ยากไร้ตามบริเวณชายแดนและถิ่นทุรกันดาร 🔆


🔸คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้มอบหมายให้ คุณวิมกริช วงศ์วิเศษศิริ เป็นตัวแทนท่านประธานนำโครงการยาฯ พร้อมดำเนินการ โดยคุณชาลิดา เพ็งรัตนโชติ ทีมอาสาฯ ลงพื้นที่เพิ่มจุดรับบริจาคยาในพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ


(1)โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยา ผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนรับมอบกล่องบริจาคยาจำนวน 1 กล่อง พร้อมร่ว มสนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการฯ


(2)สำนักงานเขตดินแดง คุณ ผู้ช่วยอำนวยการเขตดินแดงเป็นตัวแทนรับมอบกล่องบริจาคจำนวน 3 กล่อง เพื่อนำไปวางจุดต่างๆพร้อมช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการฯด้วย


(3)วัดพรหมวงศาราม พระมงคลรัตนาภรณ์ รองเจ้าอาวาส ตัวแทนถวายกล่องรับบริจาคยาจำนวน 1 กล่อง


(4)วัดกุนนทีรุทธาราม พระเสกรองเจ้าอาวาสตัวแทนถวายกล่องรับบริจาคยาจำนวน 1 กล่อง