ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

🚩ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 🚩


➡️ เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2563 สหกรณ์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เวลา 8:00 น.

ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


🔸คุณ ประสิทธิ์ เจียวก๊ก

ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน


ได้มอบหมายให้ นาย วิมกริช วงศ์วิเศษศิริ เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่

ท่าน อลงกรณ์ พลบุตร ในการรับมอบโล่เกียรติคุณแก่บุคลากรผู้ทรงคุณค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทพุทธธรรมประกันภัย คุณกิตติวัฒน์ อ่วมอารีย์ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และคุณนรินทร์ ปัญญานนทชัย (กรรมการผู้จัดการ)


➡️ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์


➡️ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


➡️ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


➡️ พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และสมาชิกสหกรณ์ท่านอื่นๆ โดยได้แนะนำคุณนรินทร์ ปัญญานนทชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท พุทธธรรมประกันภัย ให้ได้รู้จักกับทุกท่าน


#ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน #สหกรณ์เพื่อชาติ