คำพูดจากใจ อาจารย์พิเศษประสิทธิ์ เจียวก๊ก

อาจารย์พิเศษประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน

คำพูดจากใจ

" สิ่งที่สูงค่า และ ขอขอบคุณทุกคน จากใจอย่างที่สุด

การให้ที่จริงใจและรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ บทบาทที่พึงกระทำด้วยความดีตลอดไป"

ขอบคุณครับ